Nedsatt pris
6990
93,20 / L
Tidligere pris 119,-

Primer for alkydmaling

Art.nr. 30-526
Hurtigtørkende primer for alkydmaling. Bruksområde: stål, tre og glassfiber. Forbruk: 12,5 m2/liter. Volum: 0,75 l.
Advarsel
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. Oppbevares kjølig. Samle opp spill. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå innånding av damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt