159,-
212,- / L

Sealer, primer for tre og metall

Art.nr. 36-3539
Sealer/barrierelag for eksisterende bunnstoff på glassfiber, metall og treskrog. Kan påføres på de flest typer bunnstoff. Kan også brukes som primer/grunning før påføring av bunnstoff på tre og metall. 0,75 l.
Advarsel
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Irriterer huden. Brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved brann:Slukk med: kullsyre eller sand. Bruk ikke vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt