119,-
158,67 / L

Båtlakk uretanalkyd

Art.nr. 30-552
Uretanalkydbasert klarlakk beregnet for alt tre i så vel nye som gamle båter. Å lakkere over natemassen anbefales ikke! Om dette likevel gjøres, må massen være gjennomherdet før lakkering. Tørketiden på lakken forlenges med flere uker. Gir en høyblank, vannavvisende og værbestandig overflate som motvirker sprekkdannelse. Kan brukes både ute og inne. 0,75 l.
Advarsel
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Brannfarlig væske og damp. Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder Kobolt bis(2-etylheksanoat). Kan gi en allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Unngå innånding av damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter