115,-
153,33 / L

Grunnolje Marin A

Art.nr. 30-550
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
Med høy vannavvisningsevne samt UV-filter som motvirker bleking. Kan brukes på alle ubehandlede treflater, både innen- og utenbords. Oljen trenger dypt inn i treet. Gir utmerket underlag for videre behandling med Biltemas Treolje Marin B, Båtlakk eller Sealer/primer for tre og metall. 0,75 l.
Fare
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Unngå innånding av damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter