299,-
299,- / L

Epoksysparkel

Art.nr. 30-628
2-komponent epoksysparkel, uten løsemiddel. For reparasjon og sparkling under og over vannlinjen. God vedheft på polyester, epoksy, metall og tre. Hurtigherdende og lettslipt. 2 x 500 ml.
Base
Advarsel
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden. Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt