Fra
219,-

Lamineringsepoksy

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Lamineringsepoksyen kan brukes sammen med vevd glassfiber (roving), karbonfibervev og kevlarduk for reparasjoner av båter, surfebrett, biler m.m. Lamineringsepoksyen kan også brukes som sparkel sammen med litt mikroglassballonger (25-2130). Leveres med base og herder.
 • LAMINERINGSEPOKSY 1,5L

  LAMINERINGSEPOKSY 1,5L

  Art.nr. 25-2135
  1,5 kg
  549,-
  366,- / KG
  Herder
  Fare
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Farlig ved innånding. Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Farlig ved hudkontakt. Farlig ved svelging.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • LAMINERINGSEPOKSY 0,3L

  LAMINERINGSEPOKSY 0,3L

  Art.nr. 25-2134
  0,3 kg
  219,-
  730,- / KG
  Herder
  Fare
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Farlig ved innånding. Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Farlig ved hudkontakt. Farlig ved svelging.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt