5990
998,33 / L

Parafinløsning

Art.nr. 36-083

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Blandes med gelcoat til topcoat. 5 deler parafinløsning blandes med 100 deler gelcoat. 60 ml.
Fare
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Forårsaker organskader. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. Farlig ved innånding. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Farlig ved hudkontakt. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum, pulver eller sand VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt