219,-
876,- / KG

Primer for nating av teakdekk

Art.nr. 25-4707

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Polyuretanbasert primer for Biltemas natemasse. Brukes i forbindelse med nating av teakdekk for optimal vedheft. Bruk primer i forbindelse med stein, betong og plast med porøse flater. Visse metaller og plasttyper bør testes før bruk. OBS! Ikke for bruk på akryl, polypropylen, polyetylen og polyamid. 250 ml.
Fare
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget brannfarlig væske og damp. Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av damp/aerosoler. Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt