3490
1745,- / KG

Herder

Art.nr. 36-069

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Herder til gelcoatsparkel. 20 g.Herder 20 g
Fare
Farlig ved innånding. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Farlig ved svelging. Brannfarlig ved oppvarming.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Søk legehjelp umiddelbart. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Oppbevares kjølig. Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra tøj og andre brandfarlige materialer. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt