6490

Marin metallpolish

Art.nr. 30-559

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Marine Polish er velegnet for polering av gull, sølv, kobber, krom, messing, bronse, aluminium, stål og gelcoat. Polishen etterlater en beskyttende film.
Advarsel
Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp/aerosoler. Vask hendene grundig etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.

Andre kunder har også kjøpt