5490

Marin metallpolish

Art.nr. 30-559

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Marine Polish er velegnet for polering av gull, sølv, kobber, krom, messing, bronse, aluminium, stål og gelcoat. Polishen etterlater en beskyttende film.
Advarsel
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden. Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå innånding av damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt