4990

Marin metallpolish

Art.nr. 30-559
Kjøp og hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om kjøp og hent
Marine Polish er velegnet for polering av gull, sølv, kobber, krom, messing, bronse, aluminium, stål og gelcoat. Polishen etterlater en beskyttende film.
Advarsel
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Irriterer huden. Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå innånding av damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt