229,-
916,- / KG

Primer for Marin tetning

Art.nr. 25-4702

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Løsemiddelbasert primer for Marin tetning 25-4710 og 254705. For økt vedheft og påføring på porøse materialer anbefales det å bruke primer. Bruk alltid primer ved tetting av vindu til båt. Gamle silikonrester fjernes med Biltemas silikonfjerner 36-4824. OBS! Ikke for bruk på polyetylen/polypropylen. 250 ml.
Fare
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon. Meget brannfarlig væske og damp. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Unngå innånding av damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt