7490
210,99 / L

Radiatorrenser

Art.nr. 36-1829
Løser opp rust og andre urenheter i kjølesystemet uten å skade cellesystemet, slanger eller andre ømtålelige deler. Gir kjølesystemet tilbake dets opprinnelige effektivitet. Kan brukes sammen med frostvæske. 443 ml.
Fare
Gir alvorlig øyeskade.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.