9490
267,32 / L

Vannpumpesmøring

Art.nr. 36-1824

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Forhindrer rustdannelse i kjølesystemet, smører vannpumpen og trege varmeregulatorer. Skånsom mot alle metall og gummidetaljer. Forhindrer overoppheting. Kan brukes om vinteren sammen med frostvæske. 443 ml.
Advarsel
Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hendene grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter