129,-

Rengjøringssett for luftfilter

Art.nr. 32-330
Kjøp og hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om kjøp og hent
Gjenoppretter filtreringseffektiviteten på sportluftfilter. Inneholder rengjøringsmiddel og filterolje.
Cleaner
Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Liquid
Fare
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol.
Vis faresymboler
Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt