9990
24,98 / L

Høytrykksshampo

Art.nr. 36-9550
Rengjøringsmiddel for bruk i høytrykksvaskere, bilen, båten, campingvognen, huset m.m. Innehold: Ikke-ioniske overflateaktive stoffer, amfoterte overflateaktive stoffer < 5%. Uten fosfat. 4 l.
Fare
Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt