129,-

Skumvask, 2 l

Art.nr. 36-1927

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Gir et tett skum som gjør det enkelt å fjerne smuss, fett og forurensninger fra lakken. Gir en flekkfri og blank overflate. Påføres med skumsprøyte for best resultat.
Advarsel
Inneholder Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp/aerosoler. Vask hendene grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

Andre kunder har også kjøpt