129,-
64,50 / L

Skumvask med skumdyse, 2 l

Art.nr. 36-1919
Skumvask med medfølgende skumdyse. Gir et tett skum som gjør det enkelt å fjerne smuss, fett og forurensninger fra lakken. Gir en flekkfri og blank overflate. Skru dysen på dunken, koble hageslangen (1/2"-kobling) til dysen og sprut skum over bilen. Rekker til 15–20 vask av normalstor bil.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Særlig behandling (se … på etiketten). VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå innånding av damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt