9990
199,80 / L

Felgrens GEL Premium

Art.nr. 36-1940

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Effektiv og drøy felgrens i geleform som ikke renner av felgen. Virker innen 60 sekunder. Løser opp hardtsittende smuss, fett og bremsestøv. 750 ml.
Fare
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt