119,-

Felgvoks Premium

Art.nr. 36-76

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Flytende felgvoks av høy kvalitet. Enkel på påføre på alle typer felger. Vokset gir felgen glans og en vannavvisende overflate. Må ikke påføres på varme eller solbelyste overflater. Legg på et tynt lag, og la det tørke. Bruk middelet i konsentrert form. Poler av med en mikrofiberklut. Rommer 500 ml
Fare
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Forårsaker organskader. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. IKKE framkall brekning. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Benytt vernehansker. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt