5490
137,25 / L

Glassrens

Art.nr. 36-4514
Glassrengjøring løsner effektivt all slags smuss som insektsrester, veisalt, tobakksrøk og fettbasert smuss fra vinduer, spiel o.l. glassflater. Passer utmerket også i hjemmet. 400 ml.
Fare
Gir alvorlig øyeirritasjon. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter