5990
119,80 / L

Interiørvask

Art.nr. 36-1921

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Rengjøringsmiddelet som effektivt fjerner smuss og fett fra ruter, dashbord og andre overflater av hardplast, takket være den aktive rengjøringsformelen. Kan brukes på både innsiden og utsiden av bilen. Etterlater en behagelig sitruslukt. 500 ml.
Advarsel
Brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Vask hendene grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum, pulver eller sand Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser.

Andre kunder har også kjøpt