9990

Shake and Shine, 1 l

Art.nr. 36-71

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Nå kan du enkelt hurtigvaske bilen uten vann og andre midler. Brukes på lett skitten bil. Inneholder sjampo og Carnaubavoks, som blandes når flasken ristes. Rist flasken godt, spray over overflaten og gni forsiktig inn med mikrofiberklut. Tørk deretter av med en ren mikrofiberklut.
Advarsel
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Ved brann: Slukk med … Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt