8490
169,80 / L

Dekkfiks

Art.nr. 36-082

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Reservehjul på boks. Reparerer og pumper punkterte dekk uten at hjulet tas av. Fikser en punktering på bil, campingvogn, tilhenger etc. uten at noe ekstra verktøy er nødvendig. Kan brukes på dekk med eller uten slange.500 ml med slange
Fare
Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Vask hendene grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares innelåst. Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter