9990
1998,- / L

Gjengelåsing

Art.nr. 36-30

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Universalmiddel som passer til de fleste situasjoner der man vil hindre en skrueforbindelse fra å løsne på grunn av vibrasjon. Et par dråper er nok til å låse en skrue eller mutter. Låsingen er anaerob, dvs. at den herder først etter at den er montert, når det ikke er luft i skrueforbindelsen.

Gir en sikker forbindelse som enkelt demonteres med vanlige håndverktøy. Kan brukes på alle typer metall (f.eks. messing, rustfritt stål, titan, aluminium). Klarer gjengestørrelse opp til M36. 50 ml.
Advarsel
Inneholder 1-acetyl-2-fenylhydrazin. Kan gi en allergisk reaksjon. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp/aerosoler. Vask hendene grundig etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. Særlig behandling (se … på etiketten). Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter