8990
1798,- / L

Gjengelåsing

Art.nr. 36-30

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Universalmiddel som passer til de fleste situasjoner der man vil hindre en skrueforbindelse fra å løsne på grunn av vibrasjon. Et par dråper er nok til å låse en skrue eller mutter. Låsingen er anaerob, dvs. at den herder først etter at den er montert, når det ikke er luft i skrueforbindelsen.

Gir en sikker forbindelse som enkelt demonteres med vanlige håndverktøy. Kan brukes på alle typer metall (f.eks. messing, rustfritt stål, titan, aluminium). Klarer gjengestørrelse opp til M36. 50 ml.
Advarsel
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Meget giftig for liv i vann. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden. Inneholder 1-acetyl-2-fenylhydrazin. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Særlig behandling (se … på etiketten). Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå innånding av damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter