6990
349,50 / L

Vaselinspray

Art.nr. 36-4531
For tungt belastede koblinger i bilbransjen. Danner en tykk, smørende og vannavvisende beskyttende film. Til strømkontakter, batteriklemmer, hovedstrømbrytere, trykk- og snorbrytere og hovedstrømbrytere utendørs og i utsatte miljøer. 200 ml.
Fare
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter