109,-
272,50 / L

Pakningsfjerner

Art.nr. 36-44

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Tar effektivt bort rester som har blitt igjen ved fjerning av gummipakninger, herdet tetningsmasse eller lim. Beskytter underlaget fordi mindre skraping trengs. Kan brukes som løsemiddel på bl.a. metall-, plast- og treflater. Kan ikke brukes på følsom plast, PVC, syntetiske materialer og linoleum. 400 ml.
Fare
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt