6990
181,09 / L

Litiumfett

Art.nr. 36-4510

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Gir langtidssmøring til alle bevegelige detaljer. Spesielt beregnet for motor og marint bruk. Står imot saltvann, vann og fukt. -30°C – +130°C. Innhold: 400 ml.
Fare
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.

Andre kunder har også kjøpt