4990
2 for 8990
99,80 / L

De-icer

Art.nr. 36-5931
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Fjerner raskt frost og is fra glass og gummi. Brukes på vinduer, speil, lykter og dørens gummilister. Inneholder glassrens for forbedret sikt om vinteren. 500 ml.

TIPS: God sikt behøver ikke koste skjorta

TIPS: Tid for vindusviskerbytte

Fare
Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum, pulver eller sand Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Bruk verktøy som ikke avgir gnister. Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter