Fra
5990
2 for 105,-
119,80 / L

De-icer

Art.nr. 36-5931

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Fjerner raskt frost og is fra glass og gummi. Brukes på vinduer, speil, lykter og dørens gummilister. Inneholder glassrens for forbedret sikt om vinteren. 500 ml.

TIPS: God sikt behøver ikke koste skjorta

TIPS: Tid for vindusviskerbytte

Fare
Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Bruk verktøy som ikke avgir gnister. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Vask hendene grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum, pulver eller sand Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser.

Andre kunder har også kjøpt