6990
279,60 / L

Rain Repellent

Art.nr. 36-40
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
 • Glassbehandling som danner en vann- og smussavvisende flate.
 • Etter behandling perler regnvannet seg på ruten, noe som gir stor siktforbedring ved kjøring i dårlig vær.
 • 250 ml.

  Bruksanvisning
  1. Rengjør og tørk frontruten og vindusviskerne.
  2. Hell middelet ut over en tørr, myk klut, og gni det inn over frontruten i sirkelbevegelser.
  3. Vent til det har dannet seg en matt flate, og gni deretter ut mer middel for å være sikker på at alle deler av frontruten er behandlet.
  4. Skyll av frontruten med vann, og gni av middelet med en myk klut til alt middel er borte, og sikten gjennom frontruten er klar.

TIPS: God sikt behøver ikke koste skjorta

TIPS: Tid for vindusviskerbytte

Fare
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av damp/aerosoler. Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter