8490
339,60 / L

Rain Repellent

Art.nr. 36-40

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
 • Glassbehandling som danner en vann- og smussavvisende flate.
 • Etter behandling perler regnvannet seg på ruten, noe som gir stor siktforbedring ved kjøring i dårlig vær.
 • 250 ml.

  Bruksanvisning
  1. Rengjør og tørk frontruten og vindusviskerne.
  2. Hell middelet ut over en tørr, myk klut, og gni det inn over frontruten i sirkelbevegelser.
  3. Vent til det har dannet seg en matt flate, og gni deretter ut mer middel for å være sikker på at alle deler av frontruten er behandlet.
  4. Skyll av frontruten med vann, og gni av middelet med en myk klut til alt middel er borte, og sikten gjennom frontruten er klar.

TIPS: God sikt behøver ikke koste skjorta

TIPS: Tid for vindusviskerbytte

Fare
Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/aerosoler. Vask hendene grundig etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum, pulver eller sand Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

Andre kunder har også kjøpt