2990
9966,67 / KG

Ekspress-epoksy

Art.nr. 36-2448

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Fester det meste på noen sekunder!

Hurtigherdende 2-komponent epoksy for liming av de fleste materialer: metall, glass, keramikk, tre, murstein, herdet sement, lær, stoff, hardplast, gummi med mer. Leveres i brukervennlig sprøyte. Tåler mange kjemikalier. 3 g.

Bruksanvisning
  1. Rengjør og tørk overflatene som skal limes sammen.
  2. Masker tilstøtende og følsomme overflater.
  3. Dra ut munnstykket noen millimeter til det klikker på plass.
  4. Påfør på begge overflater, og press sammen i minst 60 sekunder.
  5. Skjær bort overflødig middel ved hjelp av en kniv.
  6. Fullstendig vedheft tar cirka 20 minutter i romtemperatur. Det tar lenger tid i kulde.
Base
Advarsel
Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp/aerosoler. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.
Herder
Fare
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Vask hendene grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

Andre kunder har også kjøpt