6990
174,75 / L

Spraylim

Art.nr. 36-965
Spraylim brukes for å gi en effektiv limspredning ved liming av f.eks. tepper, matter, metaller, plast (inklusive polyeten og polypropen), gummi, lær og tekstil. Gir fuger med høy holdfasthet på f.eks. dekorativ laminat, tre og lette materialer som filt, tekstiler, kartong m.m. Limer ikke polystyrenskum, celleplast/isopor eller vinylplast. Hurtigtørkende. 400 ml.

Bruk
  • Sørg for god ventilasjon.
  • Rist boksen godt før bruk.
  • Flatene som skal limes, må være rene, tørre og frie for fett og gamle limrester.
  • Prøvelim på biter av materialene som skal brukes.
  • Juster spraybredden med ventilen, og beskytt omgivelsene mot oversprøyting.
  • Sprayavstand: ca. 12-18 cm.
  • Spray begge flatene som skal limes.
  • Vent til limet er overflatetørt, 5-7 minutter.
  • Press deretter sammen flatene med stor kraft i noen sekunder.
  • Snu boksen opp ned, og spray ventilen ren etter bruk.
Fare
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Unngå utslipp til miljøet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Relaterte produkter