9490
126,53 / L

Steinlim

Art.nr. 36-110

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
1-komponent polyuretanskum for murblokker, trapper, takpanner m.m. Umiddelbar vedheft på de fleste materialer. Passer fugeskumpistol 88-060 og 88-061. 750 ml.

Egenskaper
 • Limer betong, tegl, sandstein og gips, samt tre og metall.
 • Umiddelbar vedheft. Herdetid: 15 – 30 min.
 • Ekspanderer 5 – 10 % under herding.
 • Ingen ekspansjon eller krymping etter herding.
 • Svært motstadsdyktig mot vær og vann.

Bruk
Godkjente beskyttelseshansker medfølger i hetten. Påføres ved +0 °C til +40 °C. Rengjør og fukt kontaktflaten. Rist flasken godt, og monter den på en fugeskumpistol. Hold flasken opp ned. Legg en jevn skumstreng i midten på murblokken. Monter omgående eller i løpet av 6 minutter.

OBS!
Begrenset vedheft på visse plasttyper og teflon. Ikke herdet skum fjernes med rensemiddel for skum. Herdet skum fjernes mekanisk.

Oppbevares stående.

TEKNISKE DATA
 • Åpentid: 6 ± 2 min (ASTM C1620)
 • Herdetid: 15 – 30 min (ASTM C1620)
 • Brannklasse, herdet skum: E (EN13501-1) B2 (DIN 4102-1)
 • Ekspansjon under herding: Opptil 5-10 %
 • Farge: Rosa
 • Forbruk, volum: 50 – 55 liter skum
 • Forbruk, panellegging: 6 m²
 • Brukstemperatur: +0 °C til +40 °C
 • Temperaturbestandighet: -40 °C til + 100 °C
 • Lagringstid: 12 måneder i romtemperatur
Fare
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Farlig ved innånding. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Bruk åndedrettsvern. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter