5490
219,60 / L

Superlim

Art.nr. 36-4831

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Sett med tyktflytende superlim og aktivator på sprayflaske for best mulig resultat. Limer på sekunder sammen de fleste plasttyper samt porøse og ujevne flater. Eksakt dosering. De limte delene kan brukes straks eller bearbeides videre. Påføres i temperaturområdet +5 °C til +30 °C. Flammepunkt: 81 °C. Fargeløst.
Base
Advarsel
Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder Hydrokinon. Kan forårsake allergisk reaksjon. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter