4990
199,60 / L

Superlim

Art.nr. 36-4831

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Sett med tyktflytende superlim og aktivator på sprayflaske for best mulig resultat. Limer på sekunder sammen de fleste plasttyper samt porøse og ujevne flater. Eksakt dosering. De limte delene kan brukes straks eller bearbeides videre. Påføres i temperaturområdet +5 °C til +30 °C. Flammepunkt: 81 °C. Fargeløst.
Base
Advarsel
Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Inneholder Hydrokinon. Kan forårsake allergisk reaksjon. Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter