1490
4966,67 / KG

Superlim

Art.nr. 36-4010
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Drøyt og hurtigvirkende. For ikke-porøse materialer som plast, stål, gummi, keramikk og glass. Transparent. 3 g.
Best i test!
”Klarer å lime alle materialer bra og herder raskt.” – Testfakta, september 2016
Advarsel
Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Vis faresymboler
Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Benytt øjenbeskyttelse. Benytt vernehansker. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter