5990
3993,33 / KG

Gummireparasjon

Art.nr. 36-2443

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Tetningsmiddel og lim som gir en gjennomskinnelig, permanent, fleksibel og vanntett reparasjon og tetning. For gummistøvler, gummibåter m.m. Godkjente hansker medfølger. 15 g.
Fare
Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Farlig ved innånding. Irriterer huden. Brannfarlig væske og damp. Inneholder: isocyanater, difenylmetan-4,4'-diisocyanat, xylen. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt