8990
1798,- / L

VVS-tetning

Art.nr. 36-41
Gjengetetning for koblinger. Passer like godt for VVS-koblinger som for gass- eller oljeinstallasjoner. Tetter uten å blokkere ventiler eller manometre. I praktisk tube som gjør den lett å påføre. Tåler temperaturer mellom -50 °C– +150 °C. Velegnet for bruk på koblinger opp til 75 mm. Sprekker og krymper ikke. Svært motstandsdyktig mot vibrasjoner og støt. Herder på under 15 minutter. 50 ml.

Bruksanvisning
  • Sørg for at alle deler er rene, tørre og fri for olje og fett. Avfettede deler gir bedre resultat.
  • Fyll koblingen med gjengetetning for hånd, rett fra tuben.
  • Monter delene.
  • Tørk av overflødig mengde som har trengt ut. Gjengetetningen herdes når det er fravær av oksygen.
  • La gjengetetningen herde i ca. 15–30 minutter, avhengig av mengde.

    OBS! Du kan godt bruke aktivator/primer, men det kan redusere slitestyrken med 30 %.
Advarsel
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden. Inneholder 1-acetyl-2-fenylhydrazin. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Særlig behandling (se … på etiketten). Kontakt GIFTINFORMATION ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.