129,-
25,80 / KG

Reparasjonsmasse, 5 kg

Art.nr. 36-8344
Lettarbeidet sementmasse som herder og tørker raskt. Til reparasjon og utfylling på massivt underlag innendørs og utendørs, for eksempel kanstøtte trappetrinn, stolper med mer. Kan påføres vertikalt og horisontalt. Også til gulvavretting med fall mot sluk. Kan legges i lag fra 1 mm til 25 mm. Sterkt absorberende underlag må forbehandles med Primer C. 5 kg.

Påføringstykkelse:1 til 25 mm. Tørker og herder raskt.
Forbruk: 1,6 kg/m2 for hver mm tykkelse.
Holdbarhet: 12 måneder fra produksjonsdato, ved oppbevaring på et tørt sted.
Bruksanvisning:
Underlaget må være rent, helt tørt, fast og uten sprekker og stigende fuktighet. Absorberende, porøse underlag med pulverfine overflater må forbehandles med Primer C. Mål opp riktig mengde vann (1–1,2 l til en pakke på 5 kg) i Biltemas målebøtte, 86-1022. Hell vannet over i en ren beholder. Bland deretter innholdet fra pakken med vannet under omrøring til du får en jevn og klumpfri masse. La massen hvile i 5 minutter, og rør på nytt. Påfør produktet med en metallsparkel. Massen må påføres innen 60 minutter. For glattere overflate kan det brukes et lett fuktet pussebrett så fort massen har stivnet tilstrekkelig. Tørketiden er ca. 3 timer ved +23 °C. Hvis det skal legges fliser på massen, kan det gjøres etter ca. 4–6 timer. Parkett- eller teppelegging kan gjøres etter 24 timer.
HVIS DU ER I TVIL, KAN DU LESE DEN TEKNISKE INSTRUKSJONEN ELLER BE OM RÅD FRA EKSPERTER FØR BRUK.
Fare
Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.