135,-
27,- / KG

Reparasjonsmasse, 5 kg

Art.nr. 36-8344
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
Lettarbeidet sementmasse som herder og tørker raskt. Til reparasjon og utfylling på massivt underlag innendørs og utendørs, for eksempel kanstøtte trappetrinn, stolper med mer. Kan påføres vertikalt og horisontalt. Også til gulvavretting med fall mot sluk. Kan legges i lag fra 1 mm til 25 mm. Sterkt absorberende underlag må forbehandles med Primer C. 5 kg.

HVIS DU ER I TVIL, KAN DU LESE DEN TEKNISKE INSTRUKSJONEN ELLER BE OM RÅD FRA EKSPERTER FØR BRUK.
Fare
Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt