6490
129,80 / L

Sprayrens for campingvogn/bobil

Art.nr. 36-7504
Rengjøringsmiddel for glassfiber, metall, lakkerte flater og vinyl. Danner ingen matt overflatefilm. 500 ml.

  • Spray på og tørk av.
  • Fjerner olje, fett, sot og flekker.
  • Fjerner ikke voks eller polish.
Gjør slik:
Spray middelet på den tilsmussede flaten. La virke en kort stund. Bearbeid hardt tilsmussede flater med svamp eller børste. Skyll straks bort middelet og løs smuss. Tørk med ren klut. Ved svært hardt tilsmussede flater kan behandlingen måtte gjentas.

ADVARSEL!
Prøv først middelet på en liten og bortgjemt del av flaten. Dersom det oppstår en ugunstig reaksjon, bør middelet ikke brukes på dette materialet. Visse typer innvendige klistremerker og malte striper kan misfarges av middelet.

Inneholder aniontensider 5–15 % og EDTA <5 %.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter