139,-
34,75 / L

Rødsprit

Art.nr. 36-954

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Brennstoff for spritkjøkken, stormkjøkken og fonduegryter. Brenner uten å sote. Kan med fordel også brukes ved rengjøring av vinduer og speil, samt ved flekkfjerning.
OBS! MÅ IKKE FORTÆRES. ULOVLIG BRUK ER STRAFFBART.
Bruksanvisning:
Brukes ufortynnet som brennstoff. Ved rengjøring kan produktet tynnes med vann etter behov.
4 l
Fare
Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt