2990
39,87 / L

Ovn- og grillrens

Art.nr. 36-0128
For rengjøring av ovn og grillrister. Fjerner effektivt fett, sot og fastbrent belegg. 750 ml.

Bruksanvisning: Spray produktet på den brente overflaten flere ganger. La produktet virke i ca. 5 minutter. Rengjør med en svamp eller klut. Skyll grundig med vann, og tørk bort. Ikke beregnet på følsomme overflater som for eksempel er lakkert eller produsert av aluminium eller kobber (inkludert legeringer). Må ikke brukes på varme dører på ildsted. Før bruk må produktet testes på et mindre synlig område. Må kun brukes til de oppgaver den er tiltenkt. Se bruksanvisningen for produktet som skal rengjøres. Les etiketten før bruk. Bruk arbeidshansker. Unngå å puste inn sprayen. Vask hendene grundig etter håndtering.
Fare
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter