3490
5 for 159,-
34,90 / L

Alkylatbensin 2-takt 2 %

Art.nr. 36-0055
For 2-taktsmotorer, eksempelvis gresstrimmere, ryddesager, hekksakser m.m. 1 liter.
Fare
Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Irriterer huden. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Ekstremt brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.