Fra
4490
5 for 199,-
44,90 / L

Alkylatbensin 2-takt 2 %

Art.nr. 18-900

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For 2-taktsmotorer, eksempelvis gresstrimmere, ryddesager, hekksakser m.m. 1 liter.
Fare
Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Irriterer huden. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Ekstremt brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt