Fra
3490
5 for 159,-
34,90 / L

Alkylatbensin 2-takt 2 %

Art.nr. 18-900

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For 2-taktsmotorer, eksempelvis gresstrimmere, ryddesager, hekksakser m.m. 1 liter.
Fare
Ekstremt brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall brekning. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter