Fra
3490
5 for 159,-
34,90 / L

Alkylatbensin 4-takt

Art.nr. 18-901

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For 4-taktsmotorer, eksempelvis gressklippere, jordfresere, snøfresere, båter m.m. 1 liter.1 l.
Fare
Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Irriterer huden. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Ekstremt brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum, pulver eller sand IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt