4990
49,90 / L

Lampeolje

Art.nr. 36-1530
Parafinbasert brennstoff for oljelamper og lykter. For bruk innen- og utendørs. Gir en klar flamme uten forstyrrende sot eller lukt. Egnet veklengde ca. 2 mm. 1 l.
Fare
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Oppbevares innelåst. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt