1490
331,11 / KG

Toalettblokk

Art.nr. 36-0127

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Holder toalettet rent og velduftende. Etterlater en behagelig blomsterlukt. Vekt: 40 g.
Fare
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Inneholder butylphenyl methylpropional, alfa-hexylcinnamaldehyde, limonene, 2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthone, 1,8-cineole. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter