7490
149,80 / L

Vannavvisende glassrent

Art.nr. 36-39

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Fjerner effektivt smuss og gir en klar, vannavvisende overflate uten smuss eller fingeravtrykk. Gir bedre sikt i regn fordi vannet perler seg. For bruk på utvendige glassflater. 500 ml
Advarsel
Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon. Inneholder 2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan forårsake allergisk reaksjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser.

Andre kunder har også kjøpt