8490
212,25 / L

Label Off

Art.nr. 36-590

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Label Off er et rengjøringsmiddel for fjerning av klistremerker, etiketter, limrester, olje- og fettflekker.
Fare
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Irriterer huden. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Inneholder LIMONENE. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Unngå utslipp til miljøet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt