Fra
3290

Epoksyprimer

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
 • 2-komponent epoksygrunning for maling på glassfiberskrog under vannlinjen for å forebygge plastpest (osmose).
 • Gir effektiv beskyttelse mot vanninntrengning i laminatet.
 • Velegnet som grunning på alle typer polyester og epoksylaminat, så vel som stål, galvanisert stål og aluminium. Ikke egnet på rustfritt stål.
 • Ved reparasjon av større skader, sprekker eller utjevning av hull sparkles først med epoksysparkel.
 • FARGETILSETNING FOR EPOKSYPRIM

  FARGETILSETNING FOR EPOKSYPRIM

  Art.nr. 30-627
  3290
  1645,- / L
 • EPOKSYPRIMER 2,5L

  EPOKSYPRIMER 2,5L

  Art.nr. 30-626
  2,5 l
  469,-
  187,60 / L
  Base
  Advarsel
  Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden. Brannfarlig væske og damp. Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. Ved brann:Slukk med: kullsyre eller sand. Bruk ikke vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  Herder
  Fare
  Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Farlig ved innånding. Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden. Brannfarlig væske og damp. Inneholder 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol. Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Ved brann:Slukk med: kullsyre eller sand. Bruk ikke vann. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt