Fra
3290

Epoksyprimer

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
 • 2-komponent epoksygrunning for maling på glassfiberskrog under vannlinjen for å forebygge plastpest (osmose).
 • Gir effektiv beskyttelse mot vanninntrengning i laminatet.
 • Velegnet som grunning på alle typer polyester og epoksylaminat, så vel som stål, galvanisert stål og aluminium. Ikke egnet på rustfritt stål.
 • Ved reparasjon av større skader, sprekker eller utjevning av hull sparkles først med epoksysparkel.
 • FARGETILSETNING FOR EPOKSYPRIM

  FARGETILSETNING FOR EPOKSYPRIM

  Art.nr. 30-627
  3290
  1645,- / L
 • EPOKSYPRIMER 2,5L

  EPOKSYPRIMER 2,5L

  Art.nr. 30-626
  2,5 l
  469,-
  187,60 / L
  Base
  Advarsel
  Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon. Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Ved brann:Slukk med: kullsyre eller sand. Bruk ikke vann. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.
  Herder
  Fare
  Inneholder 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol. Kan gi en allergisk reaksjon. Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Farlig ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Ved brann:Slukk med: kullsyre eller sand. Bruk ikke vann. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

Andre kunder har også kjøpt