Fra
7490

Polyester

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Armeres med glassfibervev eller glassfibermatte. For reparasjon av store hull i bilens karosseri, campingvogn, plastbåter, svømmebasseng etc. Ekstremt god klebeevne. Fester seg på metall, tre, betong m.m. Meget motstandsdyktig mot vibrasjoner. Blandes med 2 % herder. Stivner etter ca. 30 min ved romtemperatur. OBS! Leveres uten herder.
 • POLYESTER 0.5 LITER

  POLYESTER 0.5 LITER

  Art.nr. 36-075
  Polyester 0,5 kg
  7490
  149,80 / KG
  Fare
  Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. Forårsaker organskader. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum, pulver eller sand Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
 • POLYESTER 10KG

  POLYESTER 10KG

  Art.nr. 36-0780
  Polyester 10 kg
  869,-
  86,90 / KG
  Fare
  Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. Forårsaker organskader. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum, pulver eller sand Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
 • POLYESTER 5 KG

  POLYESTER 5 KG

  Art.nr. 36-078
  Polyester 5 kg
  529,-
  105,80 / KG
  Fare
  Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. Forårsaker organskader. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum, pulver eller sand Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
 • POLYESTER 1 KG

  POLYESTER 1 KG

  Art.nr. 36-076
  Polyester 1 kg
  139,-
  139,- / KG
  Fare
  Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. Forårsaker organskader. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum, pulver eller sand Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Tilbehør

 • HERDER TILL POLYESTER 100 ML

  HERDER TILL POLYESTER 100 ML

  Art.nr. 36-077
  Herder 100 g
  5490
 • HERDER 20 ML

  HERDER 20 ML

  Art.nr. 36-069
  Herder 20 g
  3690

Andre kunder har også kjøpt