9990
249,75 / L

Remspray

Art.nr. 36-4506

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Reduserer slitasje, utmatting, sluring og gnissing. Velegnet for reimer av lær, tekstil eller gummi. 400 ml.
Fare
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Irriterer huden. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Samle opp spill. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Særlig behandling (se … på etiketten). Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå innånding av damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter