Nedsatt pris
8990
224,75 / L
Tidligere pris 9990

Remspray

Art.nr. 36-4506

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Reduserer slitasje, utmatting, sluring og gnissing. Velegnet for reimer av lær, tekstil eller gummi. 400 ml.
Fare
Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp/aerosoler. Vask hendene grundig etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. Særlig behandling (se … på etiketten). Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Samle opp spill. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt